Socialinė globa pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen.
Vilniaus r. sav., LT - 14272

+370 5 252 3219
[email protected]

Pirm. - Ketvirt. 8.00-16.45 Penkt. 8.00-15.30
Priimami skambučiai

Globos namų nuostatai

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paberžės socialinės globos namų (toliau – Nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Paberžės socialinės globos namų (toliau – Globos namai) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, veiklos sritį, rūšis, tikslus, funkcijas, Globos namų teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, lėšų šaltinius, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, pertvarkymą, organizavimą ir likvidavimą. 

2. Pavadinimas – Paberžės socialinės globos namai.

3. Globos namai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2006 m. gruodžio 18 d., įmonės kodas 300625955. 

4. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu, išlaidų sąmatą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

6. Globos namai yra stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą.

7. Globos namų savininkė – Vilniaus rajono savivaldybė (identifikavimo kodas – 111104987, adresas – Vilnius, Rinktinės g. 50).

8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Vilniaus rajono savivaldybės taryba pagal savo kompetenciją tvirtina Globos namų nuostatus, priima sprendimą dėl Globos namų buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl Globos namų reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, priima sprendimą dėl Globos namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose, teisės aktuose bei Globos namų nuostatuose jos kompetencijai paskirtus klausimus.

9. Globos namų veiklos laikotarpis neribotas.

10. Globos namai yra globojamo ar rūpinamo asmens atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti asmens globą (rūpybą), ginti jo teises, teisėtus interesus ir atstovauti jam.

11. Globos namų buveinė – Vilniaus r., Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 16.

12. Globos namai turi teisės aktų nustatyta tvarka reikalingas licencijas (leidimus) Globos namų veiklai, numatytai šiuose Nuostatuose, užtikrinti.

13. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respubliko Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais socialinės globos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

II. SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ PASKIRTIS IR VEIKLOS RŪŠYS

14. Globos namų paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, esant galimybei ir asmenims, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

15. Globos namų veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

15.1. stacionarinė pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, kodas 87.30;

15.2. kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90;

15.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

15.4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10;

15.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

15.6. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;

15.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

15.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

15.9. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

15.10. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29.

III. SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

16. Globos namų veiklos tikslai yra:

16.1. teikti socialinę globą, užtikrinančią Globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausius interesus;

16.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų gyventojo reikmes, užtikrinti jiems pasirinkimo teisę įgyvendinant jų asmeninius poreikius, sudaryti galimybę palaikyti ryšius su artimaisiais, bendruomene;

16.3. atsižvelgus į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę;

16.4. užtikrinti saugią ir sveiką, žmogaus orumą atitinkančią socialinę globą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra.

17. Globos namai, siekdami įgyvendinti jeims nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

17.1. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

17.2. pagal teiės aktų nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina Globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

17.3. pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia Globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį;

17.4. organizuoja ir teikia racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į Globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas;

17.5. organizuoja ir teisės aktų nustatyta normą aprūpina medikamentais;

17.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Globos namų gyventojų aprūpinimą protezais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

17.7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą Globos namuose;

17.8. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, Globos namų gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

17.9. organizuoja Globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų skatinami būti savarankiški;

17.10. organizuoja kultūrines, sporto paslaugas, religinių paslaugų teikimą;

17.11. suderinę su Vilniaus rajono savivaldybe, teikia kitas paslaugas.

18. Globos namai taip pat vykdo šias funkcijas:

18.1. tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinių paslaugų dokumentaciją;

18.2. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis;

18.3. patikėjimo teise valdo, naudoja Vilniaus rajono savivaldybės perduotą turtą, disponuoja juo;

18.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

18.5. užtikrina savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

18.6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

18.7. vykdo kitas socialinės globos namų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

IV. SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Globos namai, įgyvendindami pavestus tikslus bei atlikdami jiems paskirtas funkcijas, turi teisę:

19.1. gauti iš savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant Globos namų kompetencijai priskirtas funkcijas;

19.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus Globos namų kompetencijai priklausančiais klausimais;

19.3. vykdyti Vilniaus rajono, šalies ir tarptautinius socialinius ir kitus projektus;

19.4. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

19.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

19.6. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių socialinės srities institucijomis ir fondais, sudaryti ir vykdyti bendros veiklos programas ir projektus;

19.7. pirkti ir kitais teisės aktais nustatytais būdais įsigyti, naudoti ir valdyti Globos namų veiklai įgyvendinti reikalingą turtą;

19.8. dalyvauti klausimų, susijusių su Globos namų veikla bei biudžeto projekto rengimo svarstymuose;

19.9. į kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

20. Globos namų pareigos:

20.1. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą ir programų vykdymą;

20.2. užtikrinti sutartų įsipareigojimų vykdymą;

20.3. skirtus asignavimus naudoti pagal paskirtį;

20.4. teikti finansinę, buhalterinę, statistinę ir dalykinę informaciją valstybės institucijoms, Savivaldybės administracijai;

20.5. tvarkyti finansinę veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus bei pramos (labdaros) teikėjų sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams;

20.6. užtikrinti informacijos apie paslaugų gavėjus konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai informaciją peteikti reikalauja įstatymas;

20.7. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

21. Globos namų darbuotojų bei Globos namų gyventojų pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

V. SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Globos namams vadovauja direktorius, kuris priimamas į pareigas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Globos namų veikla organizuojama pagal Globos namų direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.

24. Direktorius:

24.1. tvirtina Globos namų vidaus organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

24.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Globos namų darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pažeidimus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

24.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, rūpinasi Globos namų darbuotojų saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymu, užtikrindamas jų įgyvendinimą;

24.4. nustato Globos namų darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priemokas ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

24.5. organizuoja ir koordinuoja Globos namų darbą taip, kad būtų įgyvendinti Globos namų veiklos tikslai, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos, analizuoja ir vertina Globos namų veiklos rezultatus;

24.6. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus Globos namų darbo organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

24.7. atstovauja Globos namams visose institucijose, asociacijose, pasirašo Globos namų vardu sutartis;

24.8. organizuoja Globos namų dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. Globos namų direktorius yra biudžeto asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu;

24.10. užtikrina ir atsako už racionalų ir tinkamą lėšų bei turto naudojimą, saugojimą, veiksmingą Globos namų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

24.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešuosius pirkimus;

24.12. teikia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

24.13. viešai skelbia informaciją apie Globos namų veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.14. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

25. Globos namų direktorius atsako už netinkamą pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Globos namų direktoriui laikinai nesant darbe (ligos, komandiruotės, atostogų metu ir kt.), jo funkcijas atlieka Globos namų direktoriaus pavaduotojas. Globos namų direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui laikinai nesant darbe, Globos namų direktoriaus funkcijas atlieka direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Globos namų darbuotojas.

VI. SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TURTAS, LĖŠOS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS IR GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

27. Globos namai patikėjimo teise valdo Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

28. Globos namų finansavimo šaltiniai yra:

28.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos;

28.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

28.3. pajamos už teikiamas pajamas;

28.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

28.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

29. Globos namų lėšos naudojamos, buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Globos namų finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

32. Globos namų išorės auditą atlieka Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Globos namų vidaus auditą atlieka Vilniaus rajono savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius.

33. Globos namų veiklos priežiūrą atlieka Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius.

VII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Globos namų nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

35. Globos namų nuostatai keičiami pasikeitus teisės aktams arba keičiantis Globos namų veiklai.

36. Globos namai reorganizuojami, pertvarkomi ar likviduojami Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Globos namai likviduojami, kai jų veikla visiškai nutraukiama.

38. Globos namams draudžiama:

38.1. būti kitų juridinių asmenų dalyve, išskyrus šių Nuostatų 19.4 papunktyje numatytą teisę jungtis į asociacijas;

38.2. steigti atstovybes;

38.3. užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

39. Informacija apie Globos namų veiklą, rezultatus bei kita informacija viešai skelbiama Globos namų interneto svetainėje, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

40. Vieši pranešimai skelbiami Registro centro leidžiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai”.

41. Pakeisti Globos namų nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.