Socialinė globa pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen.
Vilniaus r. sav., LT - 14272

(85) 25 23219
[email protected]

Pirm. - Penkt. 8.00 - 17.00
Priimami skambučiai

Globos namų nuostatai

PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Paberžės socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

1.2. Globos namų steigėjo funkcijas vykdo Vilniaus rajono savivaldybės taryba (toliau – steigėjas), adresas: Rinktinės g. 50, Vilnius.

1.3. Globos namai veikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtintais Socialinių paslaugų katalogu, Reikalavimais stacionarioms socialinės globos įstaigoms, steigėjo sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

1.4. Globos namai yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį savarankiškumą, sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

1.5. Globos namų ūkinės veiklos metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Globos namų pagrindinis veiklos pobūdis – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti namuose.

1.7. Globos namų buveinės adresas: Darbininkų g. 16, Paberžė, LT- 14272 Vilniaus rajonas.

2. GLOBOS NAMŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Globos namų tikslai yra sudaryti sąlygas senyvo amžiaus asmenims ar asmenims, turintiems negalią atkurti bei stiprinti savo gebėjimus ir galimybes spręsti kylančias socialines, psichologines, kultūrines, buitines ir kitas problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Užtikrinti saugią ir sveiką, žmogaus orumą atitinkančią socialinę globą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra. Kompensuoti prarastą savarankiškumą.

2.2. Globos namų uždaviniai – tenkinti socialinius, psichologinius, dvasinius gyventojų poreikius, sudaryti jiems tinkamas gyvenimo ir buities sąlygas, užtikrinti medicininį, materialinį ir buitinį aptarnavimą, didinti jų savarankiškumą. Skatinti globos namų gyventojus integruotis į visuomenę.

2.3. Globos namai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir tikslus, atlieka šias funkcijas:

2.3.1. Būsto suteikimo. Globos namų gyventojams suteikiamas gyvenamasis plotas ir reikiamas inventorius.

2.3.2. Maitinimo. Pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuoja dietinę mitybą. Užtikrina, kad paros maisto racionas suteiktų reikiamą maisto medžiagų ir energijos kiekį, patenkintų gyventojų fiziologinius poreikius bei atitiktų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.

2.3.3. Asmens higienos ir sveikatos. Sudaro sąlygas rūpintis asmens higiena. Pagal gyventojų poreikius teikia slaugos paslaugas, organizuoja medikų konsultacijas bei kitas sveikatos priežiūros paslaugas. Esant būtinybei gyventojus hospitalizuoja.

2.3.4. Laikosi sanitarinio, higieninio bei priešepideminio režimo.

2.3.5. Nustatyta tvarka aprūpina globos namų gyventojus techninės pagalbos priemonėmis.

2.3.6. Socialinės ir medicininės reabilitacijos. Socialinį darbą organizuoja pagal individualius planus, kuriuos derina su sveikatos priežiūros, laisvalaikio, užimtumo, darbo terapijos, ugdymo ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikėjais.

2.3.7. Informavimo, konsultavimo ir bendravimo. Padeda gyventojams tvarkyti asmeninius reikalus už globos namų ribų, gina jų teises ir teisėtus interesus.

2.3.8. Užimtumo, laisvalaikio ir kultūrines.

2.3.9. Vykdo ūkinę finansinę įstaigos veiklą, materialinių vertybių apsaugą.

2.3.10. Teikiamų paslaugų pagalba siekia maksimalios žmonių integracijos į bendruomenę.

2.3.11. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikoje ir užsienyje socialinės globos paslaugas teikiančiomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

2.3.12. Dalyvauja partnerystės ar kitais pagrindais ruošiamose Socialinėse programose.

3. GLOBOS NAMŲ TEISĖS

3.1. Globos namai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, turi teisę:

3.1.1. Pagal patvirtintą sąmatą įsigyti ir naudoti turtą bei kitas materialines vertybes.

3.1.2. Sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

3.1.3. Gauti ir naudoti paramą, labdarą pagal veikiančius teisės aktus globos namų nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

3.1.4. Globos namai turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, steigėjo sprendimais jai suteiktų teisių.

4. GLOBOS NAMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

4.1. Globos namams vadovauja direktorius, kurį įstatymais nustatyta tvarka pagal patvirtintas konkurso sąlygas ir kvalifikacinius reikalavimus skiria į pareigas ir atleidžia steigėjas.

4.2. Direktoriaus atlyginimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta socialinių įstaigų vadovų apmokėjimo tvarka, nustato steigėjas.

4.3. Globos namų direktorius:

4.3.1. Vadovauja globos namams ir atsako už tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

4.3.2. Organizuoja globos namų darbą.

4.3.3. Užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos globos namams išlaikyti skirtos lėšos, tinkamai saugomos materialinės vertybės.

4.3.4. Pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.

4.3.5. Tvirtina globos namų darbuotojų pareigybių sąrašą ir aprašymus pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą didžiausią leistiną globos namuose dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičių.

4.3.6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitais įstatymais ir teisės aktais nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo globos namų darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, jas nutraukia, taiko skatinimo priemones, skiria jiems drausmines nuobaudas, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas.

4.3.7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir atsižvelgęs į paskirtus biudžeto asignavimus ir darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojams pareigines algas, priedus bei priemokas.

4.3.8. Direktorius, pažeidęs biudžeto asignavimų paskirstymo ir naudojimo tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4.3.9. Direktorius tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbų saugos instrukcijas, metinį veiklos planą.

4.3.10. Vykdo kitas įstatymais ar kitais teisės aktais pavestas funkcijas.

4.3.11. Atsako už asmens duomenų ir globos namų dokumentų tvarkymą bei apsaugą.

4.4. Prireikus direktorių pavaduoja kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas globos namų darbuotojas.

4.5. Globos namų direktorius kalendorinių metų pabaigoje rengia metinės veiklos ataskaitą ir pateikia steigėjui.

4.6. Globos namuose gali veikti Gyventojų taryba, kuri yra patariamasis globos namų administracijos organas.

4.7. Globos namų teikiamų paslaugų kokybę bei klientų priėmimo į globos namų tvarką kontroliuoja Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius.

5. GYVENTOJŲ PRIĖMIMO Į GLOBOS NAMUS, GYVENIMO IR IŠVYKIMO IŠ JŲ TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Asmenys, nurodyti šių nuostatų 1.6. p. į globos namus priimami gyventi tik su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus nukreipimu.

5.2. Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis: kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba, ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais, aktyviąja tuberkulioze, odos infekcinėmis ligomis, lytiškai plintančiais susirgimais, sergantys AIDS, lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

5.3. Esant laisvoms vietoms, gali būti apgyvendinami asmenys trumpalaikei socialinei globai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ir kurie yra prižiūrimi šeimos narių, globėjų, rūpintojų ar artimųjų, tačiau šeimos nariai, globėjai, rūpintojai ar artimieji laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negali jų prižiūrėti.

5.4. Trumpalaikei socialinei globai asmuo gali būti apgyvendinamas ne ilgesniam kaip 30 parų laikotarpiui per 6 mėnesius.

5.5. Priimant į globos namus, pateikiami šie dokumentai:

5.5.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);

5.5.2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus nukreipimas;

5.5.3. Savivaldybės komisijos dėl gyventojų nukreipimo į stacionarias globos įstaigas surinkti dokumentai, išvados bei rekomendacijos.

5.6. Su globos namų gyventojais sudaroma dvišalė sutartis, kurioje nurodytos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

5.7. Gyventojas iš globos įstaigos gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per metus) ar visam laikui, jei jis yra veiksnus ir pats to nori. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu.

5.8. Gyventojas, išvykęs iš įstaigos ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, kad išsaugotų vietą, moka 30 proc. nustatyto mokesčio už pragyvenimą globos įstaigoje. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

5.9. Veiksnus globos namų gyventojas nuolat (yra ne mažiau kaip 3 raštu įforminti pažeidimai per 6 mėnesius) nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, gali būti pašalintas iš globos namų nustatyta tvarka.

6. GLOBOS NAMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

6.1. Globos namai finansinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko įstatymais, kitais teisės aktais ir steigėjo nustatyta tvarka.

6.2. Globos namų finansavimo šaltiniai:

6.2.1. savivaldybės biudžetas;

6.2.2. valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams;

6.2.3. privalomosios gyventojų įmokos;

6.2.4. savanoriškos juridinių bei fizinių asmenų piniginės įmokos (gautos iš Lietuvos Respublikos ir užsienio labdaros fondų, aukos, parama, dovanos ir kt.);

6.2.5. labdaros fondų ar kitų organizacijų programoms vykdyti ar kitais tikslais skirtos lėšos;

6.2.6. savanoriškos globos namų gyventojų įmokos arba testamentu globos namas skirtos lėšos, turtas.

6.3. Globos namų finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba ir finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos.

6.4. Globos namų biudžetinių ir specialioms programoms vykdyti skirtų lėšų panaudojimą kontroliuoja savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

6.5. Susidėvėjusį, netinkamą ar nereikalingą materialinį turtą globos namai nurašo ir realizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Globos namai reorganizuojami arba likviduojami steigėjo sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Reorganizuojant arba likviduojant globos namus, steigėjas, teisės aktų nustatyta tvarka, turi užtikrinti globos namų gyventojams globą reorganizuotoje arba kitoje globos institucijoje.